Dự án đang triển khai: Wiki hóa Chương trình giáo dục phổ thông Hoàn thành 25%

Chương trình tổng thể

"Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh; tạo môi trường học tập và rèn luyện giúp học sinh phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, trở thành người học tích cực, tự tin, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh các tri thức và kĩ năng nền tảng, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; có những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hoá, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới." (Trích Lời nói đầu)

Hình chụp trang 1 của tài liệu

Mục lục

  1. Quan điểm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông
  2. Mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông
  3. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực
  4. Kế hoạch giáo dục
  5. Định hướng về nội dung giáo dục
  6. Định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục
  7. Điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông
  8. Phát triển chương trình giáo dục phổ thông
  9. Giải thích chương trình

Nguồn

Xem thêm về Anystee trên Facebook