Dự án đang triển khai: Wiki hóa Chương trình giáo dục phổ thông Hoàn thành 25%

Kĩ năng công nghệ thông tin

Kĩ năng công nghệ thông tin

Ngày nay, công nghệ thông tin và doanh nghiệp được tích hợp và điều quan trọng đối với người tốt nghiệp là có trộn lẫn các kĩ năng để đem giá trị gia tăng cho việc làm của họ để tiến lên trong nghề nghiệp của họ. Điều này là quan trọng hơn đối với những người tốt nghiệp sẽ làm việc ở các công ty nhỏ hay vừa vì họ sẽ phải nhận nhiều trách nhiệm hơn với ít người hơn. Dựa trên đối thoại của tôi với nhiều công ty công nghệ, sau đây là những kĩ năng họ mong đợi các bạn có khi các bạn tốt nghiệp.

Quản lí dự án phần mềm – Khi nhiều công ty hơn đang dùng công nghệ thông tin, việc quản lí dự án phần mềm trở thành kĩ năng mấu chốt mà mọi người tốt nghiệp CNTT phải có. Người tốt nghiệp phải biết cách lập kế hoạch, ước lượng, lập lịch biểu, tổ chức, và thực hiện các dự án trong cả doanh nghiệp và hệ thông tin. Người tốt nghiệp CNTT phải nhanh chóng học về kinh doanh của công ti, cách nó vận hành để đảm bảo các dự án của họ đáp ứng với mong đợi của công ty. Ngày nay, nhiều công ty đang nhận ra tầm quan trọng của kĩ năng quản lí như phần sống còn của công ty. Làm chủ kĩ năng này sẽ cho bạn ưu thế đáng kể trong nghề nghiệp tương lai, kể cả thăng chức hay nhiều cơ hội hơn trong thị trường việc làm. Lời khuyên của tôi: Phải chắc bạn học được quản lí dự án phần mềm trước khi tốt nghiệp.

An ninh tính toán – Khi hệ thống được kết nối nhiều hơn, an ninh trở thành vấn đề chính. Người tốt nghiệp CNTT bây giờ phải có tri thức và kĩ năng trong an ninh tính toán. Nó không dưới dạng vá víu hay cập nhật kiểu phản ứng mà phần nhiều dưới dạng phòng ngừa dự ứng. Khi nhiều thứ sẽ được đặt vào tính toán mây, điều bản chất cho công ty là chú ý nhiều hơn tới an ninh. Lời khuyên của tôi: Trước khi tốt nghiệp, phải chắc bạn học ít nhất một lớp trong an ninh máy tính.

Kĩ năng ứng dụng di động – Với việc bùng nổ trong công nghệ di động đã dẫn tới bùng nổ về app di động. Người tốt nghiệp CNTT cần biết phát triển app di động cũng như quản lí các ứng dụng này và truy nhập của chúng. Người tốt nghiệp CNTT cũng cần có các kĩ năng trong việc dùng các API để kết nối các ứng dụng giữa các hệ thống nội bộ và bên ngoài. Lời khuyên của tôi: Học ít nhất một lớp về phát triển ứng dụng di động và xây dựng vài app di động để cải tiến kĩ năng phát triển di động của bạn.

Quản lí di động – Khi nhiều công ty đang chấp nhận máy tính bảng và điện thoại thông minh là thiết bị làm việc chính, điều quan trọng là bạn có tri thức và kĩ năng trong quản lí những thiết bị này, đặc biệt với quan tâm về an ninh. Với tất cả những thiết bị di động đó truy nhập vào dữ liệu công ti, kĩ năng của bạn trong an ninh mạng, an ninh di động, quản lí thiết bị di động, và quản lí ứng dụng di động là mấu chốt để có được việc làm tốt.

Kĩ năng tiếp thị – Phần lớn sinh viên CNTT có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể làm việc trong tiếp thị. Với việc sử dụng tăng lên của mạng xã hội và nhiều người lên trực tuyến để tìm thông tin, tiếp thị đang thay đổi nhanh chóng thành trực tuyến và họ cần nhiều công nhân có kĩ năng CNTT để giúp họ. Điều này có nghĩa là có nhiều việc làm hơn trong tiếp thị và quảng cáo cho người tốt nghiệp CNTT. Lời khuyên của tôi: sinh viên CNTT cần học một lớp trong tiếp thị hay quen thuộc với cách công ty quảng cáo trực tuyến.

Phát triển chiến lược – Công nghệ thông tin đang thay đổi cách các công ty làm kinh doanh. Ngày nay có nhiều tiềm năng cũng như rủi ro cho công ty khi nó đi tới dùng các công nghệ như di động, tính toán mây. Những người lãnh đạo công ty cần được hiểu tường minh về cái gì được mong đợi và không được mong đợi của người dùng. Phát triển chính sách chiến lược CNTT đang trở thành kĩ năng quan trọng cho sinh viên CNTT.

Phân tích Big Data – Big data cung cấp cho công ty nhiều cơ hội kinh doanh để có tính cạnh tranh. Để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người tốt nghiệp CNTT phải có tri thức nào đó về big data cũng như việc dùng các công cụ phân tích và dịch vụ. Lời khuyên của tôi: Một số sinh viên CNTT có thể tiếp tục theo đuổi bằng cấp trong Khoa học dữ liệu và phân tích Big Data.

English version

Full article: Information technology skills

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Phát triển kĩ năng học tập ở đại học
  • Biên tập và xuất bản: Trung tâm thông tin Đại học Văn Lang, Tp Hồ Chí Minh – 11/2014
  • Nguồn: Các bài viết dùng để soạn ra cuốn sách này lấy từ Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
Xem thêm về Anystee trên Facebook